กิจกรรม

การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10

การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  พร้อมด้วยอาจารย์ประพาฬภรณ์ ธีรมงคล ผู้ช่วยคณบดี อาจาย์อัชชา หัทยานานนท์ หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย และอาจารย์วรธร ป้อมเย็น หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ในงาน การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10 ภายใต้ชื่อ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : เปลี่ยนวิกฤตดิจิทัลให้เป็นโอกาส (ICON SCI – the 10th RMUTP International Conference : Science, Technology and Innovation for Sustainable Development : Turning Digital Disruptions into Opportunities) ระหว่างวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ