กิจกรรม

ตกแต่งเวทีที่ประทับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

ตกแต่งเวทีที่ประทับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

      สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ยามบรมราชกุมารี   ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิต  มหาบัณฑิต บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561   ระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง ให้ดำเนินการตกแต่งเวทีที่ประทับเพื่อรับเสด็จ สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างสมพระเกียรติ ใช้รูปแบบการจัดดอกไม้แบบผสมผสานศิลปะและเอกลักษณ์แบบไทย เข้าไว้อย่างสวยงามดำเนินการ โดยอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ประธานดำเนินการ มอบหมายให้ อ.ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คหกรรมศาสตร์ อ.อนุสรณ์ ใจทน และดร.สุชีรา ผ่องใส อาจารย์ประจำสาขาการบริหารธุรกิจ คหกรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันออกแบบและมีคณาจารย์และนักศึกษาคณาจารย์คณะเทคโนโลยี   คหกรรมศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงาน เมื่อวันที่  18  สิงหาคม 2562 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร