กิจกรรม

Chotivet Open House 2019

คหกรรมศาสตร์ เปิดบ้าน จัดงาน Chotivet Open House 2019 “ยืนยิ้มหน้า มอ” ต้อนรับน้องๆ นักเรียนมัธยมศึกษาและครูแนะแนว

          คหกรรมศาสตร์ เปิดบ้าน จัดงาน Chotivet Open House 2019 “ยืนยิ้มหน้า มอ” ต้อนรับน้องๆ นักเรียนมัธยมศึกษาและครูแนะแนว คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดบ้านต้อนรับครูแนะแนว และน้องๆนักเรียน ในงาน Chotivet Open House 2019 “ยืนยิ้มหน้า มอ” เพื่อเผยแพร่ และแนะนำการศึกษา ด้วยการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรีการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ นิทรรศการแสดงผลงานสาขาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคหกรรมศาสตร์ (Work shop) ซึ่งได้รับการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร