กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกับบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดกิจกรรม “The Smart Internship”

คหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกับบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดกิจกรรม “The Smart Internship”

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมกับ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดกิจกรรม “The Smart Internship” เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกงานรูปแบบพิเศษ “SINGHA BIZ COURSE” ปีที่ 12 ได้รับเกียรติจากคุณชลวิทย์ สุขอุดม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารองค์ความรู้และส่งเสริมสังคม บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด บรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การเขียน RESUME” และการเตรียมพร้อมในการฝึกงาน พร้อมทั้งการเปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 (ต่อเนื่อง) เข้าร่วมโครงการฝึกงานรูปแบบพิเศษ “SINGHA BIZ COURSE” ปีที่ 12 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร