กิจกรรม

เผยแพร่ผลงานวิจัย “ขนมหวาน..ลดหวาน เพื่อสุขภาพ” ผ่านรายการ ตลาดสดพระราม ๔

คหกรรมศาสตร์ …เผยแพร่ผลงานวิจัย “ขนมหวาน..ลดหวาน เพื่อสุขภาพ” ผ่านรายการ ตลาดสดพระราม ๔

ทีมนักวิจัยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บันทึกเทปรายการ ตลาดสดพระราม ๔ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย “ขนมหวาน..ลดหวาน เพื่อสุขภาพ” เป็นการพัฒนาสูตรขนมหวานให้พลังงานต่ำ โดยใช้สารทดแทนความหวาน เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับให้กับขนมหวาน OTOP เมืองเพชร แบรนด์ “พริบพรี”

ภายใต้ชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาและยกระดับมูลค่าสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล (OTOP) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนฐานทุนทรัพยากรวัฒนธรรมในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี” ได้รับการสนับสนุนทุนจากหน่วยงานบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ณ บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทำการออกอากาศ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๔