กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

รางวัลชนะเลิศการประกวด“Smart MC contest” จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศการประกวด“Smart MC contest” จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายวีรเทพย์ รอบคอบ นักศึกษาชั้นที่ 3 (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดการเป็นพิธีกรรุ่นใหม่ “Smart MC contest” ภายใต้“โครงการการสร้างผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ระยะที่ 2 Smart Digital Entrepreneurship” จัดโดยสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร