กิจกรรม

ประกาศเจตจำนงและนโยบายแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์…ประกาศเจตจำนงและนโยบายแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

                    ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ประกาศเจตจำนงและนโยบายการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
                    ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับนโยบายจากมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงและนโยบายแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมประกาศเจตจำนง เพื่อตระหนักในความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงความสำเร็จของงาน ไม่ทุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่มิควร ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังพฤติกรรมสุจริตให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์