กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…สอบวัดคุณสมบัติสำหรับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต (Qualifying Examination)

คหกรรมศาสตร์…สอบวัดคุณสมบัติสำหรับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต (Qualifying Examination)
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) รูปแบบออนไลน์ ให้กับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมต่อการทำดุษฎีนิพนธ์ ในลำดับต่อไป ในการสอบประกอบด้วย การข้อสอบเขียน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 และสอบปากเปล่า เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน เป็นคณะกรรมการ