กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1

                      การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.วิชัย เจริญธรรมานนท์ และแพทย์หญิงบุษยา เตชะเสน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ ร่วมรับฟังการดำเนินงานพร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแก่ทีมผู้บริหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยมีอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564