กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ …จัดกิจกรรม โชติเวช สะพานบุญ หนุนนำพระพุทธศาสนา

คหกรรมศาสตร์ …จัดกิจกรรม โชติเวช สะพานบุญ หนุนนำพระพุทธศาสนา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยงานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรม “โชติเวช สะพานบุญ หนุนนำพระพุทธศาสนา” ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ถวายสังฆทานและปัจจัย จำนวน 9,044 บาท เพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร