กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร.ธนภพ โสตรโยม คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยนางสาวรติมากานต์ ห้วยหงษ์ทอง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี อาจารย์มัลลิกา จงจิตต์ ผู้ช่วยคณดี หัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร และหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ให้การต้อนรับ ดร.ลฎาภา มอร์เตโร ครูใหญ่ศูนย์การเรียนเอสแอนด์พี (S&P) คุณกรวิกา ชูพลสัตว์ ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนศูนย์การเรียน (ด้านนักศึกษาฝึกงาน) บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และคุณธีร์ปกรณ์ ลีลาจุลพงษ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและแรงงานสัมพันธ์ คุณศิกวัส รุกขชาติ ผู้จัดการส่วนงาน Operation Capability Development คุณกนกลักษณ์ เกตุเขียว ผู้จัดการส่วนงานสรรหาบุคลากร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เข้าพบเพื่อปรึกษาเรื่องความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการปฏิบัติสหกิจศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ และด้านอุตสาหกรรมการบริการอาหาร การปฏิบัติสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่มีเครือข่ายทุกภาคส่วนมากกว่า 145 สาขาทั่วประเทศ และการจัดทำหลักสูตรการศึกษาร่วมกัน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับความต้องการ ด้านแรงงานของสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมบัวชมพู อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์