กิจกรรม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เข้าถ่ายวิดีทัศน์ “บุหงารำไป”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เข้าถ่ายวิดีทัศน์ “บุหงารำไป” สำหรับใช้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยว ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เข้าถ่ายทำวิดีทัศน์แสดงขั้นตอนและวิธีการจัดทำ”บุหงารำไป” สำหรับใช้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสาธิตของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่จะนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ภายใน“งานส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ITB Berlin 2023) ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2566 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล ที่ปรึกษาคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ถ่ายทอดขั้นตอนและวิธีการทำ “บุหงารำไป” เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร