กิจกรรม

จัดแสดงสาธิตศิลปวัฒนธรรม ในงาน“สืบสาน สงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล” ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร วันที่ 3

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) จัดแสดงสาธิตศิลปวัฒนธรรม ในงาน“สืบสาน สงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล” ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร วันที่ 3

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) มทร.พระนคร ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และสำนักงานเขตพระนคร จัดงานเทศกาลสงกรานต์วัดสุทัศน์ 2566 “สืบสาน สงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล” เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2566 ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ในการนี้ คณาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ ดำเนินการสาธิตเครื่องหอมไทย และจัด Workshop “การทำแป้งร่ำ” คณาจารย์และศิษย์เก่าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ดำเนินการสาธิตข้าวแช่ และการริ้วมะยงชิด เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2566 ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร