กิจกรรม

ชุมนุมอนุรักษ์ทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชุมนุมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและร่วมสร้างพื้นที่สีเขียว

ชุมนุมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวภายในคณะ ชุมนุมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติ การช่วยกันลดมลพิษ การสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ อีกทั้งร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณโรจน์ทรัพย์ หมัดวานิช ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากร วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์