กิจกรรม

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับแม่บ้าน ผู้ว่างงานและประชาชน 2566

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับแม่บ้าน ผู้ว่างงานและประชาชน 2566

             คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับแม่บ้าน ผู้ว่างงานและประชาชน ประจำปี 2566 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติอบรมหลักสูตรขนมไทย ในโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับแม่บ้าน ผู้ว่างงานและประชาชน ประจำปี 2566 เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิต มุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอบรม ฝึกอาชีพแก่กลุ่มแม่บ้าน ผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไปตามความเหมาะสมท้องถิ่นของตนเองให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว โดย ดร.ปรัศนีย์ ทับใบแย้ม หัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติอบรมหลักสูตร การทำขนมบุหลันดั้นเมฆและขนมลูกชุบ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ เทศบาลตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี