กิจกรรม

โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สายวิชาการ ได้พัฒนาความรู้และความเข้าใจในหลักการและแนวทางในการวางแผนดำเนินงานการพัฒนาทักษะการบริหาร  และการจัดการคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยมีรองศาสตราจารย์ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง ประธานคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นวิทยากร จัดขึ้นเมื่อ 14 ธันวาคม  2555   ณ ห้องประชุมโชติเวช   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร