กิจกรรม

งานฉลอง ๑๐๑ ปี ละครวังสวนกุหลาบ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญจากธนาคารกรุงเทพ โดยความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง เป็นเจ้าภาพการดำเนินงาน เพื่อรำลึกเชิดชูเกียรติคุณของบุคลากรคณะละครวังสวนกุหลาบ

ในการนี้ ทางเจ้าภาพให้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยสาขาวิชาอาหารและโภชนาการและสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ดำเนินการสาธิตทำอาหารและขนมไทย อาทิ ขนมเบื้องไทย  ขนมครก ทองพลุ ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ลูกชุบ ข้าวเกรียบปากหม้อ รวมถึงการจัดเลี้ยงและบริการอาหารในลักษณะบุฟเฟต์อาหารไทย ให้แก่แขกที่เข้าชมงาน ในงาน“งานฉลอง ๑๐๑ ปี ละครวังสวนกุหลาบ” โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555  และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเป็นองค์ประธาน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555 ณ วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต โดยสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดดอกไม้ตกแต่งบริเวณหน้าที่ประทับสำหรับองค์ประธานและภายในงานนี้ด้วย