กิจกรรม

พิธีครอบครูช่างหัตถศิลป์คหกรรมไทย ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 255

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดพิธีครอบครูช่างหัตถศิลป์คหกรรมไทย ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์เกิดความเชื่อมั่นในตัวครูอาจารย์และเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองในสายวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มทร.พระนคร