กิจกรรม

ค่ายภาษาอังกฤษเพื่องานวัฒนธรรมไทยด้านคหกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่องานวัฒนธรรมไทยด้านคหกรรมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เกี่ยวกับวิชาชีพเฉพาะทางด้านคหกรรมศาสตร์เชิงวัฒนธรรมไทยและเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษในวิชาชีพคหกรรมศาสตร์และเตรียมความพร้อม ในการก้าวสู่โลกอาชีพ ในระดับสากล การจัดโครงการได้รับเกียรติจากวิทยากรจากคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้และทำกิจกรรมให้กับนักศึกษา เมื่อวันที่ 19 -22 มีนาคม 2557  ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

p (21) p (20) p (19) p (18) p (17) p (16) p (15) p (14) p (13) p (11) p (10) p (9) p (8) p (6) p (5) p (4) p (3) p (2) p (1) IMG_0098 IMG_0071 IMG_0063 IMG_0058 IMG_0050 IMG_0047 IMG_0026 IMG_0024 IMG_0021 IMG_0002 DSC_0219 DSC_0205 DSC_0204 DSC_0196 9 8 7 6 5 4 3 2 1