กิจกรรม

Good bye Senior’53 “Back To School”

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงาน “Good bye Senior’53 ”ภายใต้ชื่องาน “Back To School” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  ของทุกสาขาวิชาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาเกิดความประทับใจ ความเคารพรัก ความผูกพัน  ระหว่างนักศึกษากับสถาบัน ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557  ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

DSC_0077 DSC_0320 DSC_0314 DSC_0310 DSC_0307 DSC_0290 DSC_0277 DSC_0271 DSC_0269 DSC_0251 DSC_0249 DSC_0248 DSC_0244 DSC_0241 DSC_0238 DSC_0209 DSC_0199 DSC_0197 DSC_0196 DSC_0193 DSC_0192 DSC_0191 DSC_0189 DSC_0187 DSC_0175 DSC_0174 DSC_0171 DSC_0170 DSC_0164 DSC_0162 DSC_0159 DSC_0158 DSC_0156 DSC_0149 DSC_0148 DSC_0144 DSC_0114 DSC_0113 DSC_0103 DSC_0098 DSC_0086