กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) …จัดโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางด้านคหกรรมศาสตร์

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) …จัดโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางด้านคหกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) มทร.พระนคร โดยงานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางด้านคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารุ่น 64 จำนวน 385 คน มีอัตลักษณ์เป็นนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ สร้างความภาคภูมิใจในสถาบันแก่นักศึกษา เตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างรุ่นน้องรุ่นพี่

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธนภพ โสตรโยม คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะกรรมการบริหาร คณาจารย์ และอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมพิธีเปิด เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์