กิจกรรมข่าวประกาศ

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม  2565 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ผู้บริหาร
 1. แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ (องค์ประกอบที่ 1) ตำแหน่งผู้บริหาร
 2. แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของข้าราชการ (องค์ประกอบที่ 2) สมรรถนะทางการบริหารตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
 3. แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของข้าราชการ (องค์ประกอบที่ 2) สมรรถนะหลักตำแหน่งผู้บริหาร
 4. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบที่ 3) ผู้บริหาร
สายวิชาการ
 1. แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ (องค์ประกอบที่ 1) ตำแหน่งวิชาการ
 2. แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของข้าราชการ (องค์ประกอบที่ 2)
 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบที่ 3)
สายสนับสนุน
 1. แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ (องค์ประกอบที่ 1) สายสนับสนุน
 2. แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของข้าราชการ (องค์ประกอบที่ 2) สายสนับสนุน
 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบที่ 3)

พนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้บริหาร
 1. แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบที่ 1) ตำแหน่งผู้บริหาร
 2. แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบที่ 2) สมรรถนะทางการบริหาร
 3. แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบที่ 2) สมรรถนะหลัก_ผู้บริหาร 
 4. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน (แบบที่ 3)
 สายวิชาการ
 1. แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบที่ 1) ตำแหน่งวิชาการ 
 2. แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบที่ 2)
 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน (แบบที่ 3) 
สายสนับสนุน
 1. แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบที่ 1) สายสนับสนุน
 2. แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบที่ 2) 
 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน (แบบที่ 3) 

พนักงานราชการ

 1. แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (องค์ประกอบที่ 1) สายสนับสนุน
 2. แบบข้อตกลงประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (องค์ประกอบที่ 2)
 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน (แบบที่ 3)
ลูกจ้างประจำ

-แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ