กิจกรรมข่าวประกาศ

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และค่าจ้าง ณ วันที่ 1 เมษายน  2567 

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และค่าจ้าง ณ วันที่ 1 เมษายน  2567 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

          ผู้บริหาร

  1. แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (องค์ประกอบที่ 1) ตำแหน่งผู้บริหาร
  2. แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (องค์ประกอบที่ 2) สมรรถนะหลัก 
  3. แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (องค์ประกอบที่ 2) สมรรถนะทางการบริหาร
  4. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบที่ 3)

        สายวิชาการ

  1. แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (องค์ประกอบที่ 1)  ตำแหน่งวิชาการ   
  2. แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (องค์ประกอบที่ 2)
  3. แบบรายงานการปฏิบัติงานตามภาระงาน (ทคศ.งบ. – 01)
  4. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบที่ 3)

       สายสนับสนุน

  1. แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (องค์ประกอบที่ 1) สายสนับสนุน
  2. แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (องค์ประกอบที่ 2)
  3. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบที่ 3)

พนักงานมหาวิทยาลัย

        ผู้บริหาร

  1. แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบที่ 1) ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
  2. แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบที่ 1) ตำแหน่งวิชาการ
  3. แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบที่ 2) สมรรถนะหลัก
  4. แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบที่ 2) สมรรถนะทางการบริหาร
  5. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน (แบบที่ 3)

       สายวิชาการ

  1. บบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบที่ 1)  ตำแหน่งวิชาการ
  2. แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบที่ 2)
  3. แบบรายงานการปฏิบัติงานตามภาระงาน (ทคศ.งบ. – 01)
  4. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน (แบบที่ 3)

สายสนับสนุน

  1. บบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบที่ 1)  สายสนับสนุน   
  2. แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบที่ 2)
  3. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน (แบบที่ 3)

พนักงานราชการ

  1. แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (องค์ประกอบที่ 1)  สายสนับสนุน
  2. แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (องค์ประกอบที่ 2)
  3. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน (แบบที่ 3)

ลูกจ้างประจำ